GENERALFORSAMLING i LOMS

REFERAT:

Godt en halv snes stykker af klubbens medlemmer var mødt op på Lemtorpskolen.
1. Jan Kuipers blev valgt som ordstyrer.
2. Formandsberetningen blev udleveret og godkendt.
3. Undertegnede kom på banen med årsregnskabet, som viste et lille underskud.
4. Intet.
5. Valg til bestyrelsen, Klaus Urup Mortensen og Brian Nielsen blev genvalgt, Søren Lorentsen ønskede ikke genvalg, så Ole Bøg-Jensen kom i bestyrelsen i stedet for.
6. Thomas Hvid Sørensen (1), Tove Borg (2).
7.  Jan Kuipers og Christian Hansen blev genvalgt il revisorer.
8. Kontingentet blev ændret til 550 kr., så det følger medlemsskabet hos DASU.
9. Resten af aftenen blev der evalueret på årets gang, og forslag om næste års aktiviteter blev drøftet til kaffen.
Kisse

 

INDKALDELSE:

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 5. december 2017 kl. 19.00
i Blok F, Lemtorpskolen, Nissumvej 10, Lemvig.

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

Vedrørende pkt. 4:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 28/11.

Vedrørende pkt. 5:
På valg er Klaus Urup Mortensen, Søren Lorentsen og Brian N. Nielsen.

Klubben er vært med kaffe og brød.