GENERALFORSAMLING i LOMS

REFERAT:

Godt en halv snes stykker af klubbens medlemmer var mødt op på Lemtorpskolen.
Jan Kuipers blev valgt som ordstyrer.
Formandsberetningen blev udleveret og godkendt.
Kassereren kom på banen med årsregnskabet, som viste et lille underskud.
Derefter var der valg til bestyrelsen, Bo Damgaard og Kirsten Laursen var på valg, de blev begge genvalgt.
Kontingentet blev uændret 400 kr. for aktivt DASU/LOMS-medlemskab, og 100 kr. for almindeligt DASU/LOMS-medlemskab.
Resten af aftenen blev der evalueret på årets gang, og forslag om næste års aktiviteter blev drøftet til kaffen.

INDKALDELSE:

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00
i Blok F, Lemtorpskolen, Nissumvej 10, Lemvig.

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

Vedrørende pkt. 4:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21/11.

Vedrørende pkt. 5:
På valg er Bo Damgaard og Kirsten Laursen.

Klubben er vært med kaffe og brød.

MØD NU OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE